GIỚI THIỆU CHUNG

   Địa chỉ:  Thôn Kon Năng Treng, xã Đăk Ui, huyện Đăk Hà

Email:  MGDAKUI.DAKHA@KONTUM.EDU.COM

Điện thoại: 02602477888

 

Trường Mẫu giáo xã ĐăkUi được thành lập ngày 3/9/1999, theo Quyết định số 170/1999/QĐ-UB của ủy ban nhân dân Tỉnh Kon Tum. Trường có một điểm đóng tại thôn Kon Năng Treng xã Đăk Ui và 7 điểm trường thôn. Giao thông đi lại thuận lợi.  Trường có 15 lớp với tổng số 500 cháu từ 2 đến 5 tuổi. Tổng số cán bộ giáo viên nhân viên trường là 38 đ/c. Trong đó: Biên chế nhà nước 35 đ/c, hợp đồng 03 đ/c. Cán bộ quản lý: 03 đ/c, giáo viên trực tiếp giảng dạy 31 đ/c, nhân viên 04 đ/c. Trường đã đạt chuẩn Quốc Gia mức độ 1 vào năm 2010. Cụ thể:

 

* Về trường lớp:

 Năm học 2020 - 2021 trường mẫu giáo  Đăk UI có 01 điểm trường chính với 05 lớp (trong đo co 04 lơp mẫu giao và 01 nhóm trẻ) và 07 điểm trường thôn với 10 lớp mẫu giáo. Tổng số học sinh 500 cháu; nữ: 233  cháu; DTTS: 453 cháu; nữ DTTS: 215 cháu.

 * Về đội ngũ CBQL, Giáo viên, nhân viên:

- Tổng số CBQL, giáo viên, nhân viên : 38 người; Trong đó

+  CBQL: 03 người, ; Trình độ ĐH  03 người.

+  Giáo viên: 31 người, DTTS: 11 người; Trình độ đại học: 11 người; Cao đẳng: 13 người; trung cấp: 07 người.

+ Nhân viên kế toán: 01 người; trình độ đại học 01 người.

+ Nhân viên cấp dưỡng; 02 người, DTTS 02 người

+ Bảo vệ: 01 người.

- Tổng số đảng viên 18 đ/c chiêm tỉ lệ 47% tổng ô CBGV,NV toàn trường.

* Cơ sở vật chất:

Trường mẫu giáo xã Đăk Ui có 08 điểm trường  ( 01 điểm chính và 07 điểm lẻ) đều có khuôn viên, khu sân chơi, bãi tập cho học sinh, có cổng trường, biển tên trường và tường rào, hàng rào bao quanh, vo mai vòm che mưa năng cho học inh hoạt động ngoài trời, co phòng học ban kiên cố đảm bảo cho trẻ học tập.

* Hoạt động của nhà trường:

- Trường Mẫu giáo xã Đăk Ui là cơ sở giáo dục mầm non của hệ thống giáo dục quốc dân. Trường có tư cách pháp nhân, có tài khoản và con dấu riêng. Trường có những nội dung hoạt động sau:

+ Bảo vệ an toàn sức khoẻ, tính mạng của trẻ em trong thời gian trẻ em ở nhà trường.

+ Thực hiện công tác nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em theo chương trình giáo dục mầm non: lập kế hoạch chăm sóc, giáo dục; Xây dựng môi trường giáo dục, tổ chức các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em; Đánh giá và quản lý trẻ em; Chịu trách nhiệm về chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em; Tham gia các hoạt động của tổ chuyên môn, của nhà trường.

+ Trau dồi đạo đức, giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo; Gương mẫu, thương yêu trẻ em, đối xử công bằng và tôn trọng nhân cách của trẻ em; Bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng của trẻ em; Đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp.

+ Tuyên truyền phổ biến kiến thức khoa học nuôi dạy trẻ em cho cha mẹ trẻ. Chủ động phối hợp với gia đình trẻ để thực hiện mục tiêu giáo dục trẻ em.

+ Rèn luyện sức khỏe; Học tập văn hoá; Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ để nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em.

+ Thực hiện các nghĩa vụ công dân, các quy định của pháp luật và của ngành, các quy định của nhà trường, quyết định của Hiệu trưởng.

          + Tổ chức thực hiện nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ theo chương trình giáo dục mầm non do Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành.

          + Huy động trẻ em lứa tuổi mầm non đến trường;

          + Quản lý CBGVNV để thực hiện nhiệm vụ nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

          + Huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực theo quy định pháp luật.

          + Phối hợp với gia đình trẻ em, tổ chức và cá nhân để thực hiện hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

          + Thực hiện kiểm định chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ em theo quy định.

          + Thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ của pháp luật quy định.

* Thành tich của nhà trường:

Trường mẫu giao xã Đăk Ui là đơn vị có bề dày về thành tích trong phong trào thi đua. Trong những năm học qua lãnh đạo nhà trường luôn quan tâm xây dựng trường thành một tập thể vững mạnh xuất sắc toàn diện. Trường đã đạt các danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”cấp Tỉnh, cơ quan văn hóa nhiều năm liên tục, duy trì trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1. Năm 2018-2019 Trường đã được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen. Năm học 2019-2020 nhà trường đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được UBND tỉnh Kon Tum tặng cờ thi đua theo Quyết định số 706/QĐ-UBND, ngày 25/9/2020; của UBND tỉnh Kon Tum. Ngoài ra nhà trường còn được Sở giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum khen thưởng tập thể đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện giai đoạn I Đề án “tăng cường Tiếng việt cho trẻ mầm non, học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2015” theo Quyết định số 437/QĐ- SGD&ĐT, ngày 11/7/2020;

+ Chuyên đề xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm đạt giải nhì cấp huyện, và đạt loại khá cấp tỉnh giai đoạn 2016-2020.

+ Nhà trường được Hội khuyên học huyện Đăk Hà tặng giây khen đơn vị co nhiều đóng góp cho giao dục và đào tạo Huyện Đăk Hà giai đoạn 2015-2020.

Ban giám hiệu Trường Mẫu giáo xã Đăk Ui